ශ්‍රී ලාංකික අභිමානය ” ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ” රැක ගනිමු

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පිළිබඳව අපට ඇත්තේ අභිමානයකි. විදේශගතව ජීවත්වන අපට එම අභිමානය ගෙන දෙන්නේ  ඉමහත් සතුටකි. ලෝකයේ දියුණු රටවල් අතුරින්

Read more